İnternet Erişim Değişkenlerinin Yüksek Öğretimde Başarıya Etkisi

Alanında önemli bir yeri olan ve bilime sağladığı kazanımlarla daima heyecan uyandıran EJER Kongresi, 2021 yılında “Dijital Çağda Eğitim: Öğrenme, Öğretme ve Araştırma” teması ile gerçekleştirildi.

Pandemi koşulları sebebiyle 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da, kongre çevrimiçi ortam üzerinde yürütüldü. Dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan 4 davetli konuşmacı, 4 Keynote, 9 çalıştay ve Türkiye’de ilk kez alanlarında uzman 14 akademisyenle Zoom Webinar platformu üzerinden gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi. Kongre kapsamında, 600’ün üzerinde bildiri sunuldu. On binin üzerinde dinleyici ve izleyici canlı olarak takip etti.


ÖZET

Covid-19, ne ilk ne de son salgındır. Beklenmedik bir hızla farklı coğrafyaları etkisi altına alan bu pandemi, eğitimden ekonomiye kadar farklı alanlarda unutulmaz izler ve değişimler bırakmıştır. Özellikle eğitimin her derecesini farklı bir biçime dönüştürdüğü gibi merkezinin biraz daha teknolojiye kaymasına sebep olmuştur. Teknolojik cihazlar öğretim ortamına dönüşmüş, internet erişimi öğretime giden yolu temsil etmeye başlamıştır. Sağlıklı ve geçerli bir uzaktan eğitim için de bu erişim değişkenlerinin etkisi doğru yorumlanmalı ve analiz edilmelidir. Çünkü teknolojinin ve internetin beklenmedik bir hızla gündelik hayata, yaşam pratiklerine etkisi, eğitimi de farklı boyutlara ve çoklu katmanlara taşımaktadır. Bu hızlı dönüşümde, teknolojinin etkisini ve değerini tanımlamak, eğitimin kalitesi ve niteliği için de önemlidir. Bu sebeplerden dolayı, bu çalışma içerisinde; sosyal bilimler alanında, senkron olarak yürütülen giriş seviyesi düzeyindeki temel dersleri alan rastgele seçilmiş binden fazla öğrencinin internet erişim kayıtları toplanmıştır. Toplanan veriler iki kümeden meydana gelmektedir. Birinci küme; internet erişim değişkenlerini barındırırken ikinci küme, ve derslerdeki performanslarını içermektedir. Kayıtlar uygun formata dönüştürülmüş ve işlenebilir bir hale getirilmiştir. Uygun ve güvenilir nicel araştırma teknikleri ile analiz edilmiştir. Bu değişkenlerin akademik performansa etkisi ve ilişkisi değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede özel ve farklı bir istatistik metot kullanılarak elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Kullanılan metotun geçerli ve uygun olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, internet erişim değişkenleri, akademik performansa etki ettiği gözlemlenmiştir. Akademik başarı ile internet bağlantı kararlılığı arasında doğrusal bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Elde edilen bulgular ışığında eğitimde fırsat eşitliği ilkesi başta olmak üzere eğitimin tüm süreçlerindeki izleri değerlendirilmiştir.

YAZARLAR

Kemal ŞAHİN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye


Bu bildiri 07-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen 8. International Eurasian Educational Research Congress‘de sözlü olarak sunulmuş ve bildiri özeti kitapçığında basılmıştır.

Kongre’de yer alan bütün bildirileri içeren 2021 EJER Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı için tıklayınız.