TypeScript Eğitimi

TypeScript’de (Rest Parameters)

Bir fonksiyonun alması gereken parametre sayısı bilinmiyorsa veya değişebiliyorsa dinlenme parametreleri (Rest Parameters) kullanılabilir. 3 nokta “…” ile ifade edilir. Rest parametresi olarak bir veya birden fazla dizi olarak tanımlanabilir. Yani rest parametreleri ile bir dizi yaratılabilir. Rest parametre kullanım örneği; function Greet(greeting: string, …names: string[]) { return greeting + ” ” + names.join(“, “) 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Aşırı Fonksiyon Yüklemesi (Function Overloading)

Tek uygulama içerisinde aynı isimde birden fazla fonksiyon tanımlanabilir. Sadece aynı sayıda ve farklı tip parametre içermelidir.  Örnek kullanım; function add(a:string, b:string):string; function add(a:number, b:number): number; function add(a: any, b:any): any { return a + b; } add(“Hello “, “Steve”); // geri dönen değer: “Hello Steve” add(10, 20); // geri dönen değer: 30 Özelleştirilmiş Aşırı 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Pratik Fonksiyon Tanımlama (Arrow Function)

Pratik ve hızlı fonksiyon tanımlamak için Arrow Function yapısı kullanılabilir. Anonim fonksiyonlar için kullanılan bir yöntemdir. let sum = (x: number, y: number): number => { return x + y; } sum(10, 20); // 30 değerini geri döndürür. Parametresiz Arrow Function kullanım örneği let Print = () => console.log(“Merhaba TypeScript”); Print(); //Ekran çıktısı: Merhaba TypeScript 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Fonksiyonlarda Parametre Kullanımı

Fonksiyonlarda iki farklı şekilde parametre kullanılabilir. 1. Varsayılan Fonksiyonlar (Default Parameters) Fonksiyonu kullanırken kullanımı zorunlu olan parametrelerdir. function Greet(name: string, greeting: string = “Hello”) : string { return greeting + ‘ ‘ + name + ‘!’; } Greet(‘Steve’);//OK, returns “Hello Steve!” Greet(‘Steve’, ‘Hi’); // OK, returns “Hi Steve!”. Greet(‘Bill’); //OK, returns “Hello Bill!” 2. Opsiyonel 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Fonksiyonlar ve Fonksiyon Kullanımı

İki tip fonksiyon kullanım metodu vardır. 1. Adlandırılmış Fonksiyonlar (Named Function) Bir isim verilerek oluşturulan fonksiyonlardır. function display() { console.log(“Merhaba TypeScript!”); } display(); //Output: Merhaba TypeScript 2. Anonim Fonksiyonlar (Anonymous Function) Bir değişken aracılığıyla oluşturulan fonksiyonlardır. Atandığı değişken tarafından saklanır.  let greeting = function() { console.log(“Merhaba TypeScript!”); }; greeting(); //Output: Merhaba TypeScript! Fonksiyon Kullanım Özellikleri 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Koşul İfadeleri

İki ana tip koşul ifadesi vardır. 1. IF Koşul İfadesi Barındırdığı karşılaştırma ifadesi ile doğru/yanlış değeri döndürüp ilgili değerin bloğunu çalıştırır. Temel IF Koşul İfadesi Kullanım Örneği, let x: number = 10, y = 20; if (x < y) { console.log(‘x is less than y’); } if/else Kullanım Örneği  Koşul ifadesinden dönebilecek iki değerden biri 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Döngüler

İki ana tip döngü vardır. 1. For Döngüsü Sonu ve ne kadar çalışacağı başlangıçta belirli olan döngüler için kullanılır. Kaç kere çalışacağı başlangıçta tanımlanır, nettir, belirlidir. Üç farklı şekilde kullanılabilir. Temel For Döngüsü Kullanım Örneği, for (let i = 0; i < 3; i++) { console.log (“Çalışan satırın numarası: ” + i); } For…of olarak 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Operatörler

Aritmatik Operatörler Operator Tanım Örnek + (Toplama) Değerleri toplar sonucu döndürür a + b //dönen sonuç 15 – (Çıkarma) Değerleri çıkartır sonucu döndürür a – b // dönen sonuç 5 * (Çarpma) Değerleri çarpar sonucu döndürür a * b// dönen sonuç 50 / (Bölme) Bölme sonucunu döndürür a / b // dönen sonuç 2 % (Mod) 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Veri Tipleri – Asla – Never

Sadece typescript’e has bir veri tipidir.  Eğer herhangi bir değer dönmeyecek veya hataya düşme olasılıkları olan geri dönüşler için kullanılır. İpucu: Void ile Never arasındaki fark nedir?  Void tanımsız (undefined) veya boş (null) bir değerde olabilir. Never benzer herhangi bir değer alamaz. Burada ufak bir nüans daha var. Typescript’de aksi belirtilmediği sürece bir fonksiyon daima değer 

Devamını okumak için tıklayınız….

TypeScript’de Veri Tipleri – Boş/Hükümsüz – Void

Java’dakine benzer bir işlevi yerine getiren veri tipidir. Sadece anlamlı bir değer dönmeyen fonksiyonları tanımlamak için kullanılır. function sayHi(): void { console.log(‘Hi!’) } let speech: void = sayHi(); console.log(speech); //Output: undefined Değişken tanımlamalarında kullanılmaz. let nothing: void = undefined; let num: void = 1; // Error